Cách Đánh Giá Một Bản Sơ Yếu Lý Lịch

Cách Đánh Giá Một Bản Sơ Yếu Lý Lịch


Phần lớn mọi người khi viết sơ yếu lý lịch, nhưng vẫn có một số người cố tình lờ đi một số điểm không tốt hay cường điệu những thành tích của mình. Hãy phân tích sơ yếu lý lịch cẩn thận để lựa chọn người phỏng vấn và chuẩn bị các câu hỏi dành cho họ.


Nhìn vào cách trình bày


Phân tích cách trình bày của một sơ yếu lý lịch có thể cho bạn biết rất nhiều về khả năng tổ chức và giao tiếp hiệu quả của ứng viên

Một sơ yếu lý lịch trình bày tốt thường ngắn gọn và không dài quá hai trang. Thông thường nó bao gồm quá trình học vấn và làm việc theo thứ tự ngược về thời gian để nhấn mạnh những hoạt động gần đây nhất. Những kỹ năng có liên quan thường được nhấn mạnh. Tuy nhiên, có nhiều cách trình bày một sơ yếu lý lịch và vấn đề quan trọng là một sơ yếu lý lịch có trình bày các thông tin một cách hợp lý và dễ đọc không?Đọc các thông tin

Một khi bạn đã nhìn cấu trúc tổng thể và kiểu sơ yếu lý lịch rồi, hãy kiểm tra các thông tin được cung cấp trong đó. Xem xét xem các bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của ứng viên có liên quan và đáp ứng mức độ yêu cầu của bạn không? Ứng viên có những kỹ năng hữu ích nào khác không? Ứng viên có những kỹ năng hữu ích nào khác không? Sơ yếu lý lịch có bao gồm  thông tin các hoạt động trước đây có thể đánh giá được cá tính của ứng viên không? Bạn có thấy được tốc độ và định hướng thăng tiến sự nghiệp của họ không?


Xử lý những điểm còn thiếu và không nhất quán trong một sơ yếu lý lịch


Những khoảng trống theo thứ tự thời gian và sự không nhất quán về các dữ liệu cung cấp có thể là kết quả của một sơ sót đơn giản. Tuy nhiên, về mặt tiêu cực, nó có thề là bằng chứng của việc ứng viên cố tình giả mạo hay che dấu thông tin nào đó. Vì thế bạn phải xem xét cẩn thận thông tin về học vấn và nghề nghiệp được cung cấp theo năm và đảm bảo rằng tất cả ngày tháng đều theo một thứ tự hợp lý. Có khoảng thời gian nào không được khai không? Ví dụ, có khoảng thời gian trống nào giữa khi nghỉ việc ở chỗ này và bắt đầu làm ở chỗ khác không? Có thông tin bổ sung nào khác cho khoảng trống này không? Có thời gian đi làm nào trùng lắp với thời gian đi học không? Hãy chuẩn bị các câu hỏi với ứng viên về những thắc mắc để làm rõ những điểm không nhất quán này.


Lưu ý: Danh sách kiểm tra


1.      Tìm kiếm những khoảng trống về thời gian trong sơ yếu lý lịch.

2.      Nếu cần thiết, kiểm tra bằng cấp của ứng viên với nơi cấp bằng.

3.      Ước tính thời gian bình quân ứng viên làm mỗi công việc

4.      Nhận định xem ứng viên có bước đường sự nghiệp hợp lý không.

5.      Kiểu trình bày sơ yếu lý lịch như vậy có thể hiện ứng viên là một người có khả năng tố chức không.


Nguồn: Kỹ Năng Phỏng Vấn- Tim Hindle
Tải bản demo